MAAPAIKKA I-III

Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän kehittäminen

Maapaikka I vaiheen tavoitteena oli luoda työkalu maaseutumaisten alueiden strategiseen suunnitteluun. Hankkeessa kehitettiin olemassa olevaa paikkatietoa hyödyntävä maankäytön ja palveluiden hallintamalli, joka soveltuu sekä kuntatason suunnitteluun että kuntien väliseen ja seudulliseen suunnitteluyhteistyöhön. Hankkeessa oli mukana seitsemän kohdetta: Kotkan–Haminan seutu, Kouvolan seutu, Mikkelin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu ja Ylä-Pirkanmaan seutu.

Paikkatietopohjainen hallintamalli on yhdistelmä paikkatietoon perustuvia rakennettavuusvyöhykkeitä, palveluverkostoihin perustuvia vyöhykkeitä sekä näistä yhdessä muodostuvia, paikkatiedolla perusteltavissa olevia, tarkoituksenmukaisuusvyöhykkeitä. Samalla hanke vahvisti sektoreiden välistä vuoropuhelua kohdeseuduilla sekä tuotti aihepiiriä koskevan kansainvälisen katsauksen ja kartoituksen paikkatiedon hyödyntämisen nykytilasta maaseutumaisten alueiden suunnittelussa Suomessa.

Maapaikka II vaiheessa suunnittelumallia pilotoidaan yhden tapaustutkimusalueen, Salon seudun, asukkaiden, järjestöjen, yhteisöjen, maanomistajien ja elinkeinoelämän näkökulmista. Maapaikka III vaiheen tehtävänä on rakentaa työpajapohjainen koulutusaineisto ja –toimintatapa, jolla hallintamalli voidaan saattaa käyttöön kunnissa ja seuduilla osana käytännön suunnittelurutiineja. Hankkeessa järjestetään työpajapohjaiset koulutustilaisuudet Maapaikka I–hankkeessa mukana olleilla seuduilla.

Maapaikka III-vaiheen tiedote, Maapaikka III, hankesuunnittelma MAKERAlle

MAL- ja DEMO-verkostojen yhdessä ideoiman hankkeen toteutti Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK Aalto-yliopistosta. Päärahoittajana I- ja II-vaiheessa oli työ- ja elinkeinoministeriö, jonka lisäksi rahoitukseen osallistuivat hankkeen kohdeseudut ja Aalto-yliopisto.  Maapaikka III-vaiheen rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA). Kokonaisuudessaan Maapaikka-hanke päättyi  2013.

 MAAPAIKKA-HALLINTAMALLI: Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän kehittäminen. Laitinen ym., Aalto-yliopisto 2/2013. (Maapaikka I loppujulkaisu)

Maapaikka-hallintamallin käyttöön juurruttaminen - Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen suunnittelumenetelmän käyttöönoton edistäminen. Roininen, Laitinen,
Niemi & Mäntysalo. Maapaikka II- ja III-hankkeiden loppuraportti. Aalto: tiede ja teknologia 18/2013, joulukuu 2013, 54 s. 

 Muuta teemaan liittyvää verkoston sivuilla

Maankäyttö kylissä kyläsuunnitteluseminaari, Maapaikka-jatkotapaaminen sekä kyläekskursio 22.5.2014 Salossa

 Urban Zone kiertue Oulun seudulla 13.11.2012 - yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja laajentuminen,  erityisteemana haja-asutusalueen vyöhykesuunnittelu ja vesihuolto

Mallikortti maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittämisestä

MAL-verkoston Kaupunki-maaseutu-teema (2010-2011)

Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot-seminaari RASTI, SYKEn auditorio 24.9.2013, (Maapaikka-hankkeen esittely) 

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi