PAIKKATIETOPOHJAISEN SEUTUSUUNNITTELUN JA SEURANNAN KEHITTÄMINEN                                         case Tampereen kaupunkiseutu

Toteutus- ja vastuutaho: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Hankeaika: vuoden 2014 loppuun päätoimisena, vuoden 2015 alusta jalkautettuna kuntiin.

Yhteyshenkilö: Juhani Pohjonen, puh: 040 5878557, Tampereen kaupunkiseutu 

Seudullinen MAL-suunnittelu on nostanut esiin suunnitelmien havainnollisuutta lisäävän paikkatiedon hyödyntämisen tarpeet ja mahdollisuudet mm. suunnitteluvaiheessa valintoja tehtäessä. Paikkatiedon hyödyntämisen tarve on olennainen myös MAL-sopimuksen seurannassa. Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisessä MAL-aiesopimuksessa todetaan, että sopimuskaudella 2013-2015 kunnat ottavat käyttöön paikkatietojärjestelmien mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen seurannassa ja sopivat tuotettavista analyyseistä ja käytettävistä mittareista. Konkreettisena toimenpiteena oli Tampereen kaupunkiseudun paikkatietohanke.Tarkempi työsuunnitelma ja vaiheistus löytyvät työohjelmasta.

MAL-verkoston ohjausryhmä on maaliskuun 2014 kokouksessa ja sitä seuranneessa sähköpostikokouksessa osoittanut hankkelle MAL-verkoston kordinaatiorahoista 9 000 euroa hankerahaa vuodelle 2014. Vuoden 2014 osalta projektia ohjeistaa ja työstää projektiryhmä, johon seudun kunnat ovat nimenneet edustajansa projektiryhmään ja MAL-verkoston puolesta kaupungingeodeetti Anna Keskitalo Oulun kaupungilta. Hanketta koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (kaupunkiseutu), ja hankkeeseen osallistuivat kaupunkiseudun kunnat.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä paikkatiedon hyödynnettävyyttä suunnittelussa sekä parantaa yhdyskuntarakenteen seurantatiedon keräämistä Tampereen kaupunkiseudulla  sekä Inspire-direktiivin toteutumiseen kunnissa (julkisen tiedon avaaminen).

Hankkeen 2014 osion tuloksena oli seudullisten pelisääntöjen sopiminen, säännöllisesti kokoontuvan  seudullisen paikkatietoryhmän perustaminen ja työskentelyn vahvistaminen sekä erityisesti MAL-aiesopimukseen liittyvien seurannan helpottaminen ja kehittäminen. Hankkeen toimintamallia hyödynnettiin myös Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 laadintatyöhön liittyvässä palveluverkkotarkastelussa ja sähköisessä kartassa. Kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman toteuttamista varten luotiin myös GIS Cloud-pohjainen sähköinen rakennesuunnitelma2040-kartta (linkki kartaan).

Hankkeen loppuraportti, materiaalikartat ym. ovat sellaisenaan hyödynnettävissä muissa vastaavan ohjelma/teknisen ympäristön omaavissa organisaatioissa ja kaupunkiseuduilla. Tampereen kaupunkiseudun Paikkatietotyöryhmän näkemys on, että esim. MAL-verkoston kautta tuloksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää suoraan eri kaupunkiseuduilla. 

 

 

Lisäksi MAL-verkosto tukeutuu  parhaiden käytäntöjen siirron osalta Helsingin seudun paikkatietosovellusten keräämisessä, luomisessa ja ylläpitämisessä saatuihin kokemuksiin (SeutuRAMAVA, Helsinki Region Infoshare).

Hankkeen loppuraportti (julkaistu tammikuussa 2015). 

www.tampereenseutu2040.fi

 

  

 

MAL-VERKOSTON KOORDINOINTI

  • Tero Piippo, p. 0400 388 735, tero.piippo (at) tampereenseutu.fi (opintovapaalla 7.1.-3.3.2019)
  • Kati-Jasmin Kosonen, p. 040 195 2852, kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi,
  • Heli Suuronen, p. 040 846 8127, heli.suuronen (at) tampereenseutu.fi
  • Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1C, (Tampella), 33100 Tampere, www.mal-verkosto.fi, bemine.fi, www.kaupunkiseutu.fi